Valokuvaaja Vantaalla
Valokuvat – pysyviä muistoja elämän hetkistä

Tie­to­suo­ja­se­los­te ja tietoa evästeistä

Tie­to­suo­ja­se­los­te

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä
GraFigure
Y-tunnus 1612250-4
Täh­ti­mön­tie 7
01350 Vantaa

Yh­teys­tie­dot re­kis­te­riä kos­ke­vis­sa asioissa:
Sirpa Papinaho (Suominen)
Täh­ti­mön­tie 7
01350 Vantaa
Puh. 050 301 2580
Säh­kö­pos­ti: sirpa(at)sir­papa­pi­na­ho.fi

2. Re­kis­te­rin nimi
Gra­Fi­gu­ren asia­kas­re­kis­te­ri.

3. Hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus
GraFigure käyttää hen­ki­lö­tie­to­ja asia­kas­suh­tei­den hoi­ta­mi­seen, asia­kas­suh­tei­den hal­lin­noin­tiin ja ke­hit­tä­mi­seen, pal­ve­lui­den/tuot­tei­den tuot­ta­mi­seen ja toi­mit­ta­mi­seen sekä niistä las­kut­ta­mi­seen, lii­ke­toi­min­tan­sa ana­ly­soin­tiin ja pal­ve­lui­den­sa ke­hit­tä­mi­seen, myös la­ki­sää­teis­ten vel­voit­tei­den nou­dat­ta­mi­seen.
Tietoja käytetään myös asiakkaan ja Gra­Fi­gu­ren oi­keuk­sien ja vel­vol­li­suuk­sien täyt­tä­mi­sek­si. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely perustuu so­pi­muk­seen tai muuhun asial­li­seen yhteyteen.

4. Re­kis­te­riin tal­len­net­ta­vat tiedot
Asia­kas­re­kis­te­ri sisältää seuraavat tiedot:
Asiakkaan nimi
Osoite
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Pu­he­lin­nu­me­ro
Y-tunnus (yritys) tai tar­vit­taes­sa hen­ki­lö­tun­nus
Tar­vit­taes­sa myös luot­to­tie­dot
Tiedot Gra­Fi­gu­rel­ta os­te­tuis­ta pal­ve­luis­ta tai tuot­teis­ta ja niiden toi­mit­ta­mi­ses­ta
Asia­kas­suh­teen tai muun asial­li­sen asioin­ti­suh­teen yh­tey­den­pi­dos­sa syn­ty­nei­den asia­kas­pal­ve­lu­ta­pah­tu­mien ja -do­ku­ment­tien tal­tioin­nit.

5. Re­kis­te­röi­dyn oikeudet
Re­kis­te­röi­dyl­lä on seuraavat oikeudet, joiden käyt­tä­mis­tä koskevat pyynnöt tulee tehdä kir­jal­li­ses­ti asian­omai­sel­le re­kis­te­rin pitäjälle.
Tar­kas­tusoi­keus
Re­kis­te­röi­ty voi tarkistaa tal­len­ta­mam­me hen­ki­lö­tie­dot.
Oikeus tietojen oi­kai­se­mi­seen
Re­kis­te­röi­ty voi pyytää oi­kai­se­maan häntä koskevat vir­heel­li­set tai puut­teel­li­set tiedot.
Vas­tus­ta­mi­soi­keus
Re­kis­te­röi­ty voi vastustaa hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyä, mikäli hän kokee, että hen­ki­lö­tie­to­ja on käsitelty lain­vas­tai­ses­ti.
Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus kieltää tietojen käyt­tä­mi­nen suo­ra­mark­ki­noin­tiin. Emme käytä henkilö- ja yhteystietoja markkinoinnissamme.
Poisto-oikeus (ks. myös kohta 8)
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus pyytää tietojen pois­ta­mis­ta, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Kä­sit­te­lem­me pois­to­pyyn­nön kuukauden sisällä pyynnön vas­taa­not­ta­mi­ses­ta, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai il­moi­tam­me pe­rus­tel­lun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huo­mioi­ta­va, että re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä voi olla la­ki­sää­tei­nen velvoite tai muu oikeus olla pois­ta­mat­ta pyydettyä tietoa. Re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on vel­vol­li­suus säilyttää kir­jan­pi­toai­neis­to Kir­jan­pi­to­lais­sa (luku 2, 10 §) mää­ri­tel­lyn ajan (10 vuotta) mu­kai­ses­ti. Tämän vuoksi kir­jan­pi­toon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan um­peu­tu­mis­ta.
Suos­tu­muk­sen pe­ruut­ta­mi­nen
Jos re­kis­te­röi­tyä koskeva hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely perustuu ai­noas­taan suos­tu­muk­seen, eikä esim. asiak­kuu­teen, voi re­kis­te­röi­ty peruuttaa suos­tu­muk­sen.
Re­kis­te­röi­ty voi valittaa pää­tök­ses­tä tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaatia, että ra­joi­tam­me kiis­ta­na­lais­ten tietojen kä­sit­te­lyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan rat­kais­tua.
Va­li­tusoi­keus
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus tehdä valitus, kantelu tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le, jos hän kokee, että rikomme hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­les­säm­me voimassa olevaa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.
Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun yh­teys­tie­dot:  www.tie­to­suo­ja.fi/fi/index/yh­teys­tie­dot.html

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet
Asia­kas­re­kis­te­rin tiedot kerätään suoraan asiak­kaal­ta kysymällä tietoja häneltä itseltään tar­jous­vai­hees­sa ja asiakkaan tietoja täy­den­ne­tään ti­laus­vai­hees­sa, so­pi­muk­sen sol­mimi­sen yh­tey­des­sä. Osa tiedoista kerääntyy re­kis­te­riin muun asioinnin yh­tey­des­sä saaduista tiedoista, kuten asia­kas­pu­he­lui­den, verk­ko­lo­mak­keen tai säh­kö­pos­ti­vies­tien kautta.
Hen­ki­lö­tie­to­ja voidaan kerätä ja päivittää so­vel­let­ta­van lain­sää­dän­nön rajoissa myös yleisesti saa­ta­vil­la olevista lähteistä, kuten väes­tö­re­kis­te­ris­tä, luot­to­tie­to­re­kis­te­ris­tä ja muista vas­taa­vis­ta jul­ki­sis­ta ja yk­si­tyi­sis­tä re­kis­te­reis­tä.

7. Sään­nön­mu­kai­set tietojen luo­vu­tuk­set
GraFigure ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luovuta re­kis­te­rin tietoja ul­ko­puo­li­sil­le tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin sa­tun­nai­ses­ti luovuttaa Suomen lain mu­kai­ses­ti vi­ran­omai­sil­le re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä olevien lakiin tai mää­räyk­siin pe­rus­tu­vien vel­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si tai vi­ran­omais­ten lakiin pe­rus­tu­vien luo­vu­tus­pyyn­tö­jen mu­kai­ses­ti.

8. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn kesto
Hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa ja mitä la­ki­sää­tei­nen velvoite vaatii: Kir­jan­pi­to­lais­sa (luku 2, 10 §) kir­jan­pi­toai­neis­toa vaaditaan säi­lyt­tä­mään mää­ri­tel­lyn ajan (10 vuotta) mu­kai­ses­ti. Tämän vuoksi kir­jan­pi­toon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan um­peu­tu­mis­ta.

9. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­li­jät ja tietojen suojaus
Re­kis­te­rin pitäjä kä­sit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja. Paperilla olevat asia­kas­tie­dot säi­ly­te­tään lukkojen takana.
Asia­kas­tie­to­ja säi­ly­te­tään myös säh­köi­ses­sä muodossa ja tietoihin on pääsy vain re­kis­te­rin pitäjällä. Tiedot on suojattu omalla käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la sa­la­sa­noin, luo­tet­ta­val­la pa­lo­muu­ril­la ja muilla tek­ni­sil­lä keinoilla, kuten esim. viruksien ja hait­taoh­jel­mien tor­jun­taoh­jel­mil­la.
Re­kis­te­rin pitäjä voi ulkoistaa pa­pe­ris­ten ja säh­köis­ten asia­kas­tie­to­jen kä­sit­te­lyn osittain kol­man­nel­le os­a­puo­lel­le, kuten kir­jan­pi­tä­jä tai IT-tuki, jolloin re­kis­te­rin pitäjä takaa so­pi­mus­jär­jes­te­lyin, että hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään voimassa olevan tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti.

10. Tietojen siirto EU:n ul­ko­puo­lel­le
Hen­ki­lö­tie­to­ja ei siirretä EU:n tai Euroopan ta­lous­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le.

11. Au­to­maat­ti­nen pää­tök­sen­te­ko ja pro­fi­loin­ti
Emme käytä tietoja au­to­maat­ti­seen pää­tök­sen­te­koon tai pro­fi­loin­tiin.

Evästeet eli cookies

Evästekäytönnöt muuttuvat jatkuvasti ja ovat tiukentuneet keväästä v. 2018 alkaen EU:ssa GDPR:n eli yleisen tietosuoja-asetuksen, henkilötietoja sääntelevän lain myötä. 

Nettisivustolle tulevan on pystyttävä hyväksymään tai kieltämään sivuston käyttämät evästeet, ns. keksit (cookies).

Nettisivuston käyttäjän kannalta on valitettavaa, että joutuu tekemään valintoja tai sulkemaan näytölle pompsahtavia ikkunoita ennen kuin pääsee haluamalleen sivulle.

Evästeasetukset tällä sivustolla

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimittaakseen kävijöille optimaalisen käyttäjäkokemuksen. Tietty kolmannen osapuolen sisältö näkyy vain, jos kolmannen osapuolen sisältö on otettu käyttöön.
Kun tulet tälle sivustolle, voit valita kolmesta evästeilmoituksesta haluamasi:
1. Teknisesti tarpeen
Nämä evästeet vaaditaan sivuston toimintaa varten esimerkiksi sen suojaamiseen hakkerointiyrityksiä vastaan ja sivuston yhtenäisen ja kysyntää vastaavan ulkoasun varmistamiseksi.
2. Analyyttinen
Näillä evästeillä optimoidaan käyttäjäkokemusta. Se sisältää kolmannen osapuolen toimittamia tilastotietoja sivuston operaattorille ja räätälöidyn mainonnan esittämisen seuraamalla käyttäjän toimintaa eri sivustoilla.
3. Kolmannen osapuolen sisältö
Tämä sivusto voi tarjota kolmansien osapuolten omalla vastuullaan toimittamaa sisältöä tai toimintoja. Nämä kolmannet osapuolet voivat määrittää omia evästeitään esimerkiksi seuraamaan käyttäjien toimintaa tai mukauttamaan ja optimoimaan tarjouksia.

Klikkaa ja siirrä painike joko oikealla (= hyväksyt kyseisen evästeen) tai vasemmalle (= kiellät kyseisen evästeen).


Mitä evästeet (=cookies) ovat?
Kuten useimmat net­ti­si­vut, myös tämä sivusto käyttää evästeitä. Ne ovat pieniä tie­dos­to­ja, jotka selaimesi tallentaa lait­teel­le­si pa­ran­taak­seen sivuston käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Lisää tietoa eväs­teis­tä löydät Tra­fico­min, Liikenne ja vies­tin­tä­vi­ras­ton Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen net­ti­si­vul­ta.

Eväs­tei­den käytöstä
Va­li­tet­ta­vas­ti useim­mi­ten ei ole mah­dol­lis­ta estää eväs­tei­den käyttöä ilman, että myös niiden mah­dol­lis­ta­mat toi­min­nal­li­suu­det estetään. Teknisesti tarpeen olevien eväs­tei­den käyttö on näin ollen suo­si­tel­ta­vaa mikäli et ole täysin varma tar­vit­set­ko niitä tai jos ne mah­dol­lis­ta­vat palvelun, jota käytät. 

Sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mät evästeet:
Näiden eväs­tei­den avulla pidetään huolta sivuston pe­rus­toi­min­nal­li­suuk­sien, kuten na­vi­gaa­tion toi­min­nas­ta ja lo­mak­kei­den täy­den­tä­mi­ses­tä, mutta lo­mak­kei­ta si­vus­tol­la ei ole. Kun klikkaat eväs­teil­moi­tuk­sen pai­ni­ket­ta Teknisesti tarpeen eli siirrät liukupainikkeen oikealle, käytössä ovat vain sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mät evästeet.

Kolmannen osapuolen evästeet:
Si­vus­tol­la voi olla linkkejä Sirpa Papinahon Youtube-tilille (SirpaS–Vantaa) tai Vimeo-vi­deo­ti­lil­le, Instagram-tilille ja Facebook-sivulle sekä net­ti­leh­tien ISSUU-jul­kai­sua­lus­tal­le, jolloin kyseiset tahot käyttävät omia eväs­tei­tään kä­vi­jä­seu­ran­taan, mai­non­taan ja yk­si­tyi­syys­a­se­tuk­siin liittyen, kun klikkaat linkistä itsesi noille sivuille.

Google Analyticsiä kävijäseurantaan sivustolla ei ole käytössä.

Eväs­tei­den käytön estäminen

Kun klikkaat eväs­teil­moi­tuk­sen pai­ni­kkeita niin, että kaikki liukupainikkeet ovat vasemmalla, olet hylännyt kaikki sivuston käyttämät evästeet, mutta silloin mahdollista, ettei sivusto toimi kunnolla. 

Evästeiden käytön voi myös estää nettiselaimen asetuksista, mutta huo­mioit­han, että eväs­tei­den käytön esto selaimen ase­tuk­sis­ta saattaa vaikuttaa sekä tämän että muiden käyt­tä­mie­si sivujen toi­min­taan.

Internet-selaimen Incognito-, InPrivate-, Private Browsing-, Private Window- tai vastaava tila käyttöön ottamalla ei vält­tä­mät­tä estä evästeitä, vaan niitä käyttämällä peittää vain jälkensä internetissä lait­teel­la, jolla selaa in­ter­net­tiä. Jos to­del­la­kin haluaa piilottaa jälkensä netissä ja estää seurannan, kan­nat­ta­nee käyttää VPN-so­vel­lus­ta.