Tie­to­suo­ja­se­los­te

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

GraFigure
Y-tunnus 1612250-4
Täh­ti­mön­tie 7
01350 Vantaa


Yh­teys­tie­dot re­kis­te­riä kos­ke­vis­sa asioissa:

Sirpa Papinaho (Suominen)
Täh­ti­mön­tie 7
01350 Vantaa
Puh. 050 301 2580
Säh­kö­pos­ti: sirpa(at)sir­papa­pi­na­ho.fi

2. Re­kis­te­rin nimi

Gra­Fi­gu­ren asia­kas­re­kis­te­ri.

3. Hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus

GraFigure käyttää hen­ki­lö­tie­to­ja asia­kas­suh­tei­den hoi­ta­mi­seen, asia­kas­suh­tei­den hal­lin­noin­tiin ja ke­hit­tä­mi­seen, pal­ve­lui­den/tuot­tei­den tuot­ta­mi­seen ja toi­mit­ta­mi­seen sekä niistä las­kut­ta­mi­seen, lii­ke­toi­min­tan­sa ana­ly­soin­tiin ja pal­ve­lui­den­sa ke­hit­tä­mi­seen, myös la­ki­sää­teis­ten vel­voit­tei­den nou­dat­ta­mi­seen.

Tietoja käytetään myös asiakkaan ja Gra­Fi­gu­ren oi­keuk­sien ja vel­vol­li­suuk­sien täyt­tä­mi­sek­si. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely perustuu so­pi­muk­seen tai muuhun asial­li­seen yhteyteen.

4. Re­kis­te­riin tal­len­net­ta­vat tiedot

Asia­kas­re­kis­te­ri sisältää seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan nimi
 • Osoite
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te
 • Pu­he­lin­nu­me­ro
 • Y-tunnus (yritys) tai tar­vit­taes­sa hen­ki­lö­tun­nus
 • Tar­vit­taes­sa myös luot­to­tie­dot
 • Tiedot Gra­Fi­gu­rel­ta os­te­tuis­ta pal­ve­luis­ta tai tuot­teis­ta ja niiden toi­mit­ta­mi­ses­ta
 • Asia­kas­suh­teen tai muun asial­li­sen asioin­ti­suh­teen yh­tey­den­pi­dos­sa syn­ty­nei­den asia­kas­pal­ve­lu­ta­pah­tu­mien ja -do­ku­ment­tien tal­tioin­nit.

5. Re­kis­te­röi­dyn oikeudet

Re­kis­te­röi­dyl­lä on seuraavat oikeudet, joiden käyt­tä­mis­tä koskevat pyynnöt tulee tehdä kir­jal­li­ses­ti asian­omai­sel­le re­kis­te­rin pitäjälle.

Tar­kas­tusoi­keus

Re­kis­te­röi­ty voi tarkistaa tal­len­ta­mam­me hen­ki­lö­tie­dot.

Oikeus tietojen oi­kai­se­mi­seen

Re­kis­te­röi­ty voi pyytää oi­kai­se­maan häntä koskevat vir­heel­li­set tai puut­teel­li­set tiedot.

Vas­tus­ta­mi­soi­keus

Re­kis­te­röi­ty voi vastustaa hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyä, mikäli hän kokee, että hen­ki­lö­tie­to­ja on käsitelty lain­vas­tai­ses­ti.

Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus kieltää tietojen käyt­tä­mi­nen suo­ra­mark­ki­noin­tiin.

Poisto-oikeus (ks. myös kohta 8)

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus pyytää tietojen pois­ta­mis­ta, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Kä­sit­te­lem­me pois­to­pyyn­nön kuukauden sisällä pyynnön vas­taa­not­ta­mi­ses­ta, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai il­moi­tam­me pe­rus­tel­lun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huo­mioi­ta­va, että re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä voi olla la­ki­sää­tei­nen velvoite tai muu oikeus olla pois­ta­mat­ta pyydettyä tietoa. Re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on vel­vol­li­suus säilyttää kir­jan­pi­toai­neis­to Kir­jan­pi­to­lais­sa (luku 2, 10 §) mää­ri­tel­lyn ajan (10 vuotta) mu­kai­ses­ti. Tämän vuoksi kir­jan­pi­toon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan um­peu­tu­mis­ta.

Suos­tu­muk­sen pe­ruut­ta­mi­nen

Jos re­kis­te­röi­tyä koskeva hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely perustuu ai­noas­taan suos­tu­muk­seen, eikä esim. asiak­kuu­teen, voi re­kis­te­röi­ty peruuttaa suos­tu­muk­sen.

Re­kis­te­röi­ty voi valittaa pää­tök­ses­tä tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaatia, että ra­joi­tam­me kiis­ta­na­lais­ten tietojen kä­sit­te­lyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan rat­kais­tua.

Va­li­tusoi­keus

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus tehdä valitus, kantelu tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le, jos hän kokee, että rikomme hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­les­säm­me voimassa olevaa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.

Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun yh­teys­tie­dot:  www.tie­to­suo­ja.fi/fi/index/yh­teys­tie­dot.html

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Asia­kas­re­kis­te­rin tiedot kerätään suoraan asiak­kaal­ta kysymällä tietoja häneltä itseltään tar­jous­vai­hees­sa ja asiakkaan tietoja täy­den­ne­tään ti­laus­vai­hees­sa, so­pi­muk­sen sol­mimi­sen yh­tey­des­sä. Osa tiedoista kerääntyy re­kis­te­riin muun asioinnin yh­tey­des­sä saaduista tiedoista, kuten asia­kas­pu­he­lui­den, verk­ko­lo­mak­keen tai säh­kö­pos­ti­vies­tien kautta.

Hen­ki­lö­tie­to­ja voidaan kerätä ja päivittää so­vel­let­ta­van lain­sää­dän­nön rajoissa myös yleisesti saa­ta­vil­la olevista lähteistä, kuten väes­tö­re­kis­te­ris­tä, luot­to­tie­to­re­kis­te­ris­tä ja muista vas­taa­vis­ta jul­ki­sis­ta ja yk­si­tyi­sis­tä re­kis­te­reis­tä.

7. Sään­nön­mu­kai­set tietojen luo­vu­tuk­set

GraFigure ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luovuta re­kis­te­rin tietoja ul­ko­puo­li­sil­le tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin sa­tun­nai­ses­ti luovuttaa Suomen lain mu­kai­ses­ti vi­ran­omai­sil­le re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä olevien lakiin tai mää­räyk­siin pe­rus­tu­vien vel­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si tai vi­ran­omais­ten lakiin pe­rus­tu­vien luo­vu­tus­pyyn­tö­jen mu­kai­ses­ti.

8. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn kesto

Hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa ja mitä la­ki­sää­tei­nen velvoite vaatii:

Kir­jan­pi­to­lais­sa (luku 2, 10 §) kir­jan­pi­toai­neis­toa vaaditaan säi­lyt­tä­mään mää­ri­tel­lyn ajan (10 vuotta) mu­kai­ses­ti. Tämän vuoksi kir­jan­pi­toon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan um­peu­tu­mis­ta.

9. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­li­jät ja tietojen suojaus

Re­kis­te­rin pitäjä kä­sit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja. Paperilla olevat asia­kas­tie­dot säi­ly­te­tään lukkojen takana.

Asia­kas­tie­to­ja säi­ly­te­tään myös säh­köi­ses­sä muodossa ja tietoihin on pääsy vain re­kis­te­rin pitäjällä. Tiedot on suojattu omalla käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la sa­la­sa­noin, luo­tet­ta­val­la pa­lo­muu­ril­la ja muilla tek­ni­sil­lä keinoilla, kuten esim. viruksien ja hait­taoh­jel­mien tor­jun­taoh­jel­mil­la.

Re­kis­te­rin pitäjä voi ulkoistaa pa­pe­ris­ten ja säh­köis­ten asia­kas­tie­to­jen kä­sit­te­lyn osittain kol­man­nel­le os­a­puo­lel­le, kuten kir­jan­pi­tä­jä tai IT-tuki, jolloin re­kis­te­rin pitäjä takaa so­pi­mus­jär­jes­te­lyin, että hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään voimassa olevan tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti.

10. Tietojen siirto EU:n ul­ko­puo­lel­le

Hen­ki­lö­tie­to­ja ei siirretä EU:n tai Euroopan ta­lous­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le.

11. Au­to­maat­ti­nen pää­tök­sen­te­ko ja pro­fi­loin­ti

Emme käytä tietoja au­to­maat­ti­seen pää­tök­sen­te­koon tai pro­fi­loin­tiin.Tekstisi

Net­ti­si­vun eväs­te­käy­tän­nöt

Seu­raa­vas­sa tietoa tämän sivuston eväs­te­käy­tän­nöis­tä: mitä tietoja net­ti­si­vul­la kerätään ja miksi.

Mitä evästeet (=cookies) ovat?

Kuten useimmat net­ti­si­vut, myös tämä sivusto käyttää evästeitä. Ne ovat pieniä tie­dos­to­ja, jotka selaimesi tallentaa lait­teel­le­si pa­ran­taak­seen sivuston käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Lisää tietoa eväs­teis­tä löydät esi­mer­kik­si Wi­ki­pe­dias­ta.

Eväs­tei­den käytöstä

Evästeitä käytetään tällä si­vus­tol­la alla ku­va­tuil­la tavoilla. Va­li­tet­ta­vas­ti useim­mi­ten ei ole mah­dol­lis­ta estää eväs­tei­den käyttöä ilman, että myös niiden mah­dol­lis­ta­mat toi­min­nal­li­suu­det estetään. Eväs­tei­den käyttö onkin näin ollen suo­si­tel­ta­vaa mikäli et ole täysin varma tar­vit­set­ko niitä tai jos ne mah­dol­lis­ta­vat palvelun jota käytät.

Tällä si­vus­tol­la käytössä olevat evästeet:
 • Sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mät evästeet Näiden eväs­tei­den avulla pidetään huolta sivuston pe­rus­toi­min­nal­li­suuk­sien kuten na­vi­gaa­tion toi­min­nas­ta.
 • Lo­mak­kei­siin liittyvät evästeet Kun lähetät viestin yh­tey­den­ot­to- tai kom­men­toin­ti­lo­mak­keel­ta, evästeet voidaan asettaa muis­ta­maan tietosi, jolloin sinun ei tarvitse syöttää niitä uudestaan joka kerta.
 • Kolmannen osapuolen evästeet Luettele tähän si­vus­tol­la käytössä olevat kolmannen osapuolen evästeet (esim. kä­vi­jä­seu­ran­ta kuten Google Analytics), joita olet mah­dol­li­ses­ti lisännyt ase­tuk­sis­ta ja niiden käyt­tö­tar­koi­tus.
Eväs­tei­den käytön estäminen

Voit estää eväs­tei­den käytön selaimesi ase­tuk­sis­ta (li­sä­tie­toa löydät selaimesi ohje/help -valikosta). Huo­mioit­han, että eväs­tei­den käytön esto selaimen ase­tuk­sis­ta vaikuttaa sekä tämän että muiden käyt­tä­mie­si sivujen toi­min­taan.

Tietojen käsittely ja kä­sit­te­li­jät

Tietoja ei luovuteta sään­nön­mu­kai­ses­ti muille tahoille kuin re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le ja hänen työn­te­ki­jöil­leen.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le.


Tietojen kä­sit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja kä­si­tel­tä­vät tiedot suojataan asian­mu­kai­ses­ti. Sivuston yl­lä­pi­tä­jä huolehtii siitä, että tietoja kä­si­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vain niiden työn­te­ki­jöi­den toimesta, joiden työn­ku­vaan se kuuluu.

Tietojen säi­ly­ty­sai­ka

Hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asia­kas­suh­teen yl­lä­pi­tä­mis­tä ja kir­jan­pi­toa varten. Tiedot pois­te­taan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa.

Tuliko Page not found?

Olen muokannut sivustoani, ja siksi Google ei löydä vielä kaikkia muuttuneita sivujani. 


Valikon linkeistä löydät kaikki valokuvaustyöni, jota teen ja tarjoan, joten klikkaile rohkeasti vaan linkkejä.


Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä.